10. Partij voor de Dieren

(verkiezingsprogramma)

VN-verdrag en Toegankelijkheid
Vanuit elke woonkern zijn de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar, ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook op het platteland.

Treinstations worden beter toegankelijk gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers, met voldoende en veilige fietsenstallingen. Het OV-fiets systeem wordt ingevoerd op alle treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten.

De overheid bevordert de gelijke rechten van mensen met een beperking. Toegang tot publieke voorzieningen en openbare instellingen en vervoer behoren van- zelfsprekend te zijn, ook voor mensen met een beperking en mensen die afhankelijk zijn van een hulphond. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wordt strikt nageleefd.

Zorg
Geen marktwerking in de zorg. Er komt een Nationaal Zorgfonds, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen.
Het eigen risico wordt afgeschaft.
Geen eigen bijdrage voor jeugdzorg.

Mantelzorg
Kortere werkweken dragen bij aan een betere verdeling van het beschikbare werk en moeten voor iedereen mogelijk gemaakt worden. Ze brengen tegelijkertijd de werkloosheid en de milieudruk van onze samenleving omlaag. Een betaalde baan wordt zo ook beter te combineren met mantelzorg, ouderschap of vrijwilligerswerk. Het illustreert ons ideaal om in een maatschappij te leven waarin betaalde arbeid niet langer als het enige of voornaamste doel in het leven wordt gezien. Voor je inkomen mag het bovendien niet uitmaken waar je  vandaan komt, of je man of vrouw bent, getrouwd,  samenwonend of alleenstaand, lesbisch of transgender, et cetera.

De mantelzorgboete wordt geschrapt.

Anti-discriminatie
In Nederland hebben alle burgers dezelfde rechten. Discriminatie is onacceptabel, op welke grond dan ook. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals mensen met een beperking, vrouwen, etnische minderheden en LHBTI (lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekse-conditie (d.w.z. met mannelijke én vrouwelijke geslachtskenmerken)) - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

 

Grondwet
Een constitutioneel hof stelt rechters in staat om wetten en verdragen te toetsen aan de Grondwet.

Reactie schrijven

Commentaren: 0