2. PvdA

(verkiezingsprogramma)

VN-verdrag
Wij willen de toegankelijkheid voor mensen met een beperking maximaal maken. Wij voeren de ‘Agenda 22’ uit, het actieprogramma voor uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De gebarentaal erkennen we als officiële taal. Publieke en collectief gefinancierde instanties worden verplicht om alle informatie digitaal toegankelijk te hebben voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dat geldt ook voor de beschikbaarheid van gebarentaal voor mensen die doof of ernstig slechthorend zijn.

Toegankelijkheid
Er wordt aparte aandacht gegeven voor toegankelijkheid van (nieuwe) media voor doven en slechthorenden met ondertiteling en Tolken Gebarentaal.

De gebarentaal erkennen we als officiële taal. Publieke en collectief gefinancierde instanties worden verplicht om alle informatie digitaal toegankelijk te hebben voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dat geldt ook voor de beschikbaarheid van gebarentaal voor mensen die doof of ernstig slechthorend zijn.

Het openbaar vervoer van de toekomst gaat niet langer uit van een type vervoer (bus of trein) maar van de behoefte van reizigers. Het vervoersaanbod moet veel meer op maat gesneden worden. Het individu krijgt meer aandacht en het systeem is niet langer leidend. Om die reden is het ook nodig de budgetten voor openbaar en bijzonder doelgroepenvervoer samen te voegen. Al het openbaar vervoer wordt toegankelijk gemaakt voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze eis zal bij alle aanbestedingen worden opgenomen. Speciale inzet moet komen op verdergaande samenwerking tussen de vervoerders op punt van vergemakkelijken van het gebruik van de OV-chipkaart.

Werk
De harde afspraken over banen voor mensen met een arbeidsbeperking in reguliere bedrijven en bij de overheid moeten worden gehandhaafd. Als de overheden en bedrijfsleven onvoldoende presteren, dan gaat de quotumwet in. Overheden worden verplicht om de komende jaren 25.000 werkplekken aan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven  creëren er de komende jaren minimaal 100.000. Voor mensen die niet regulier aan het werk kunnen, worden 30.000 nieuwe beschutte werkplekken gecreëerd.

Er moet meer aandacht zijn voor de positie van Wajongers. Wij willen ervoor zorgen dat mensen met een zwaardere arbeidsbeperking ook kansen krijgen om aan het werk te komen.

Onderwijs
Wij willen de effecten van het studievoorschot monitoren en zo nodig bijstellen. Wij letten daarbij met name op de positie van kinderen uit armere gezinnen en de doorstroom van mbo naar hbo.  Studenten met een beperking krijgen extra compensatie bij onvermijdbare studievertraging.

Zorg
Ons zorgstelsel heeft een prijs. Om de kosten in de hand te houden is zo’n tien jaar geleden met de zorgverzekeringswet een werkwijze ingevoerd waarbij de markt tot een efficiëntere en kwalitatief betere zorg zou moeten leiden. Inmiddels stellen wij vast dat de markt te weinig dienend is aan de menselijke maat. Het is daarom tijd om het zorgstelsel zodanig te corrigeren dat het publiek belang weer wordt gediend, door zorgverzekeraars die samenwerken in plaats van concurreren. Het eigen risico heeft, zo blijkt uit onderzoek, niet aantoonbaar bijgedragen aan een efficiëntere en kwalitatief beter zorg, maar heeft bij lagere inkomens en chronische zieken wel zorgmijding tot gevolg. Daarmee heeft dit instrument een ongewenst neveneffect en is het beter het eigen risico af te schaffen.

Leven in gezondheid is ook het motto voor mensen voor wie gezondheid niet vanzelf spreekt; voor mensen met een lichamelijke beperking of chronisch zieken. Zij moeten maatschappelijk optimaal kunnen functioneren, uitgaande van hun kracht en met praktische oplossingen voor hun beperkingen. Dat geldt ook voor ouderen. Wij worden steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Dat stelt hogere eisen aan de zorg dicht bij huis, zoals huisartsen, wijkverpleegkundige zorg en thuishulpen. Een sterke eerstelijnszorg, uitgevoerd door gemotiveerde professionals met goede arbeidsvoorwaarden, is onmisbaar voor een gezonde samenleving die de verbinding wil bewaren tussen jong en oud, gezond en ziek.

De PvdA schaft het eigen risico in de zorg af.
Voor teveel mensen is door het eigen risico de gang naar de dokter ook een financiële afweging geworden. Bovendien willen we solidair zijn met mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben. Dat is immers vaak al zwaar genoeg. Daarom willen we het eigen risico volledig afschaffen. De financiële drempel wordt zo weggenomen, waardoor de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen. Dat is een eerlijke en solidaire keuze. We betalen het met zijn allen door een beperkte opslag op de belastingtarieven.

Goede samenwerking tussen gemeenten, verloskundigen, consultatiebureaus en scholen is cruciaal. Door problemen vroegtijdig te signaleren voorkomen we escalatie en zorgen we dat kinderen zo snel mogelijk de juiste zorg krijgen. Gemeenten moeten zorgen voor voldoende expertise in de wijkteams op het gebied van kindermishandeling, verstandelijke beperkingen, jeugd-ggz en verslaving.

Mantelzorg
Ouderen met een onvolledige AOW krijgen momenteel via de bijstand een aanvulling tot het sociaal minimum voor 65-plussers. Omdat deze aanvulling onder de kostendelersnorm valt worden ouderen die bijvoorbeeld bij hun kinderen inwonen op die aanvulling gekort. Dat is niet rechtvaardig. Wij willen daarom voor deze specifieke groep een tegemoetkoming introduceren en het daarnaast mogelijk maken om via individueel maatwerk schrijnende gevallen te helpen.

Wij zijn tegen invoering van de ‘mantelzorgboete’, de kostendelersnorm voor AOW’ers.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0