4. SP

(verkiezingsprogramma)

VN-verdrag
In artikel 1 van de Grondwet wordt expliciet gemaakt dat discriminatie op grond van seksuele geaardheid, leeftijd en handicap niet is toegestaan. We maken vaart met de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.

Toegankelijkheid
Ouderen en mensen met een beperking krijgen meer keuzevrijheid om te (blijven) wonen waar ze graag wonen, door woningen en de woonomgeving levensloopbestendig te maken. Overheidsgebouwen, bedrijven en instellingen moeten altijd toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Voor nieuwbouw is toegankelijkheid de richtlijn, voor bestaande bouw wordt gekeken naar passende oplossingen, in overleg met de belangengroepen.

Overheden en publieke dienstverleners zullen verder moeten digitaliseren en daarbij ook het goede voorbeeld moeten geven. Alle digitale uitingen van de overheid zijn veilig en toegankelijk, ook voor mensen met een beperking.

We voeren gratis openbaar stads- en streekvervoer in voor 65-plussers (Gratis bus voor 65+). Hiermee bevorderen we de mobiliteit en de sociale contacten van ouderen. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Stations en treinen en andere vormen van openbaar vervoer gaan we hiervoor beter inrichten.

Onderwijs
Passend onderwijs is nu teveel knellend onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft gegarandeerd voor leerlingen met een (ernstige) beperking, gedragsproblemen of zeer lage intelligentie. We investeren in specifieke leerprogramma’s met kleine klassen en voldoende ondersteuning. Speciale programma’s voor hoogbegaafden worden beschermd.

Taal- en inburgeringsonderwijs laten we niet over aan de markt. Dit onderwijs wordt laagdrempelig, gratis en toegankelijk georganiseerd, in de buurt, op scholen en op het werk. Ook komt er extra taalonderwijs bij de publieke omroep, via tv, radio en internet.

Zorg
Met uw steun voeren we een Nationaal ZorgFonds in, schaffen we het eigen risico af en zorgen we voor voldoende zorgpersoneel.

Ziek zijn is geen keuze en daarom schaffen we het eigen risico af. De ziektekostenpremies maken we inkomensafhankelijk. Mensen met een middeninkomen en een lager inkomen zullen hiervan profiteren.

Om te voorkomen dat het per gemeente verschilt welke zorg mensen krijgen, voeren we een gemeentelijk basispakket in voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg). Door gemeenten voldoende middelen te geven voor zorgtaken wordt de eigen bijdrage overbodig. Geld dat bestemd is voor zorg - bijvoorbeeld voor de Wmo - gaat ook daadwerkelijk naar zorg. Medewerkers krijgen altijd een fatsoenlijk salaris en vallen onder een cao.

Voor de ouderen- en gehandicaptenzorg komt er een personeel bezettingsnorm die ervoor zal zorgen dat verzorgenden voldoende tijd hebben voor de bewoners. We houden verzorgingshuizen open, zodat ouderen ook in de toekomst in vrijheid kunnen kiezen voor een beschermde woonomgeving. We stappen over op locatiefinanciering, zo voorkomen we dat geld blijft hangen in grote organisaties.

Mantelzorg
De kostendelersnorm (‘mantelzorgboete’), een korting op de uitkering voor mensen die anderen ondersteunen, wordt helemaal afgeschaft.

 

Grondwet
In artikel 1 van de Grondwet wordt expliciet gemaakt dat discriminatie op grond van seksuele geaardheid, leeftijd en handicap niet is toegestaan. We maken vaart met de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.

Reactie schrijven

Commentaren: 0