8. GroenLinks

(verkiezingsprogramma)

VN-verdrag en Toegankelijkheid
Nederland leeft het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap na.
Het recht op mobiliteit en meedoen van gehandicapten wordt daarmee gewaarborgd.
Het openbaar vervoer en de publieke ruimte worden beter toegankelijk voor ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of een psychiatrische aandoening.

Werk
Bedrijven en organisaties krijgen een quotum voor het in dienst nemen van mensen met een beperking. Gemeenten krijgen de regie in het vormgeven van een inclusieve arbeidsmarkt en krijgen hiervoor voldoende budget. De bestaande infrastructuur van sociale werkbedrijven wordt hiervoor behouden.

Onderwijs
Het passend onderwijsstelsel is nog niet geslaagd. Te veel kinderen zitten thuis en leerkrachten ervaren in klassen met kinderen met functiebeperking nog enorm veel werkdruk. Kinderen vallen daardoor tussen wal en schip en krijgen niet het onderwijs dat ze nodig hebben. Er komt meer geld voor kleinere klassen, het inschakelen van extra begeleiding en ondersteuning en zo nodig voor het speciaal onderwijs.

Leerplichtambtenaren krijgen doorzettingsmacht om kinderen met een beperking op scholen te plaatsen.

Zorg
Er komt landelijk één definitie van basiszorg dat de minimum ondersteuning omschrijft die iedere school moet bieden. Leerlingen met een (meervoudige) beperking die geen regulier onderwijs kunnen volgen, kunnen kosteloos onderwijs volgen of naar de dagbesteding. Voor het onderwijsdeel en de onderwijs ondersteuning wordt geen eigen bijdrage uit het persoonsgebonden budget gevraagd.

Studenten met een functiebeperking krijgen een aanvullende beurs.

We investeren in zorg en welzijn voor ouderen, mantelzorgers, mensen met een beperking, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben. We investeren extra in preventie, waarbij het zowel om de gezondheid als het sociaal functioneren gaat.
Op buurtniveau wordt de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ouderenzorg en sociaal werk verbeterd.

Om de solidariteit tussen ziek en gezond en tussen oud en jong in de zorg te herstellen, roepen we de wildgroei aan zorgpolissen een halt toe. Er komen transparante verzekeringspolissen met een breed basispakket. Het aantal polissen wordt beperkt tot één naturapolis en één restitutiepolis per verzekeraar. Collectieve verzekeringen via werkgevers of maatschappelijke organisaties worden alleen toegestaan wanneer deze aantoonbaar gericht zijn op gezondheidswinst of betere kwaliteit van zorg. Om de solidariteit tussen arm en rijk te vergroten worden de zorgkosten gedeeld via progressieve belastingen. Het eigen risico wordt afgeschaft. De nominale premie voor de ziektekostenverzekering gaat fors omlaag.

Marktwerking in de zorg wordt strenger gereguleerd. In de driehoeksverhouding tussen zorgverleners, zorgverzekeraars en burgers is de macht van de zorgverzekeraars disproportioneel groot en dient meer in evenwicht gebracht te worden.

We zorgen ervoor dat mensen meer zeggenschap krijgen over de inhoud van hun zorg. De vrijeartsenkeuze blijft behouden. Het persoonsgebonden budget (PGB) wordt ook mogelijk in de Zorgverzekeringswet. Er komt een integraal PGB voor mensen die ondersteuning krijgen bij zorg, participatie, scholing en wonen. Mensen die langdurig moeten verblijven in zorginstellingen krijgen meer mogelijkheden om zelf hun zorgaanbieder te kiezen. Zorgaanbieders in de GGZ en voor mensen met een verstandelijke beperking versterken de invloed van familie- en netwerkrelaties door het instellen van familie- en netwerkraden naast   de cliëntenraden.

PGB
We zorgen ervoor dat mensen meer zeggenschap krijgen over de inhoud van hun zorg. De vrijeartsenkeuze blijft behouden. Het persoonsgebonden budget (PGB) wordt ook mogelijk in de Zorgverzekeringswet. Er komt een integraal PGB voor mensen die ondersteuning krijgen bij zorg, participatie, scholing en wonen. Mensen die langdurig moeten verblijven in zorginstellingen krijgen meer mogelijkheden om zelf hun zorgaanbieder te kiezen. Zorgaanbieders in de GGZ en voor mensen met een verstandelijke beperking versterken de invloed van familie- en netwerkrelaties door het instellen van familie-     en netwerkraden naast               de cliëntenraden.

Mantelzorg
We waarderen mantelzorg en vrijwilligerswerk als gelijkwaardige vormen van participatie.     
De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog.      
Financiële drempels zoals de kostendelersnorm mogen geen belemmering zijn om voor elkaar te zorgen. Er komt geen mantelzorgboete in de AOW.

Grondwet
In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van homo- en heteroseksuele gerichtheid, genderidentiteit, leeftijd en handicap niet is toegestaan. In de Algemene wet gelijke behandeling wordt transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekseconditie expliciet verboden.

 

Burgers krijgen het recht om wetten door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet. Wanneer deze constitutionele toetsing is verwezenlijkt, wordt de Eerste Kamer afgeschaft.

Reactie schrijven

Commentaren: 0