VvE Groenhoven discrimineert

Eerst even kort door de bocht

Mw. Krowinkel is afhankelijk van een scootmobiel. Ze wordt nu al bijna 2 jaar door de VvE geteisterd over de plek waar ze haar scootmobiel parkeert. De partner van mw. Krowinkel heeft het Platform Gehandicapten Zuidoost, PGZO, ingeschakeld om te bemiddelen. Het PGZO heeft een ondrzoek gedaan en heeft geconstateerd dat de geparkeerde scootmobiel niet een hoofdvluchtroute blokkeert. En dat er voldoende ruimte overblijft waardoor de scoot niet in de weg staat en ook worden er geen brandweervoorschriften overtreden.

 

Doch de VvE blijft volharden en wil de scoot daar weghebben. Ze stellen alles in het werk om mw. Krowinkel haar parkeerplek af te pakken. Nu dreigen ze met een boete.

 

https://www.facebook.com/notes/carry-onthemove-amsterdam-zuidoost/probleem-met-stalling-scootmobiel/211667785841754/

 

Het gaat om deze plek, hier past nog een 4de scoot naast.

De kwestie:

·         December 2015 neemt het echtpaar contact op met PGZO. Of we hen kunnen helpen? De VvE staat niet toe dat mw. Krowinkel haar scootmobiel parkeert op een bepaalde plek. Maar voor haar is juist die plek het geschiktst want vanuit daar ondervindt ze de minste problemen om zich voort te bewegen. De VvE heeft wel een andere plek bedacht maar die plek wordt zowel door mw. Krowinkel alswel het PGZO afgekeurd omdat het geen geschikte plek is.

·         Het PGZO heeft met haar eigen deskundigen een onderzoek gedaan. Van de resultaten van het onderzoek is de VvE op de hoogte gesteld middels een brief. Voor de brief van 11-01-2016 scroll naar beneden.

 

·         Daarna volgt een langslepende gang van zaken met uitwisseling van brieven en gesprekken, waarin het PGZO blijft vasthouden aan de resultaten van het onderzoek. Ook de VvE want nu dreigen ze met de boete.

·         Alle correspondentie worden hieronder op volgorde van datum gepubliceerd.

 

Nu constateert het PGZO dat haar diplomatieke werkwijze niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Ze zal daarom de kwestie nu onder de aandacht brengen van de media.

Het echtpaar is deze energie verslindende kwestie meer dan zat, hun woongenot leidt eronder en ze zijn ten einde raad.

 

https://www.facebook.com/fransca.langeveld/posts/1529035513813609

Hier mag volgens VvE de scoot niet staan.

17-12-2015 De Klacht

Mijn vrouw is sinds anderhalf jaar afhankelijk van een scootmobiel die zij van het CIZ toegewezen heeft gekregen. Het moment dat de scootmobiel arriveerde is  één van onze mede eigenaars  dwars gaan liggen met betrekking tot de plaatsing van de scootmobiel in de gemeenschappelijke berging. De dame van het CIZ adviseerde ons de scootmobiel op de plek te zetten waarvan de melder ons informeerde dat dat niet de plek was waar plaatsing werd toegestaan. Zij (de melder) adviseerde een plaats waarvan wij haar hebben geïnformeerd dat die plek geen logische plek was aangezien die plek een nooduitgang blokkeert. Anderhalf jaar lang niets vernomen totdat er een maand geleden een pamflet in onze toren hing waarin werd gemeld dat de scootmobiel moest worden verplaatst m.i.v. heden, a.g.v. verordening handhaving amsterdam, waarna de BR een besluit heeft genomen in haar vergadering zonder de betrokkenen te consulteren laat staan te informeren.

 

Al weken ben ik aan het emailen met VVE en BR om hen te informeren dat de door hen (niet de BR, gewoon een bewoner) aangewezen plek vooralsnog niet voldoet m.a.w. geen adequate elektriciteitsvoorziening en moeizame plek en hen ons alternatief te bespreken. De VVE volhardt dat zij doordat zij (anderhalf jaar geleden) een alternatieve plaatsing hebben aangeboden (bij monde van een bewoner en niet uit functie van volwaardig lid van de BR) voldoen aan regelgeving handhaving. Ik nodig je graag uit om onze situatie te aanschouwen en te bespreken. Er wordt ons iets opgelegd zonder dat er wordt nagedacht over de consequentie van een veilige en doordachte leefomgeving, en dat in een appartementencomplex waar de vergrijzing toeslaat en de aanname van toenemende immobiliteit een zekerheid is. Er wordt door de VVE en BR geen actie ondernomen om ons complex toegankelijk te laten zijn nu en in de toekomst.

Het laatste antwoord

5 mei 2017

23-3-2017 brief PGZO

4 23-3-2017 Groenhoven 427 brief.pdf
Adobe Acrobat document 210.8 KB

4-7-2016 brief PGZO

3 Groenhoven 427 brief 4-7-2016.pdf
Adobe Acrobat document 222.8 KB

22-07-16

P.. D.. <P ...D...@rappange.com>

 

Geachte mevrouw Sastro,

 

In reactie op uw mail en brief dd 4 juli willen wij u het volgende mede delen.

 

Laten we voorop stellen dat de BR/ VVE Groenhoven niet onbereidwillig staat tegen een plek voor de scootmobiel van mevrouw Langeveld en mevrouw Krowinkel.

Sterker nog er is zelfs door de vereniging een plek voorgesteld in de zelfde ( algemene )ruimte maar wel op een andere plek.

 

Ter illustratie sturen wij u een plattegrond  mee waarin wij het voorstel van de vereniging hebben aangemerkt en ook de huidige locatie van de scootmobiel.

 

Met de door de BR voorgestelde plek ontstaan er geen problemen met eventuele calamiteiten van de brandweer en is de overlast voor de overige bewoners tot het minimum beperkt.

 

Wij willen daarom nogmaals verzoeken gebruik te maken van de voorgestelde plek.

 

Met vriendelijke groet,

POELWIJCK SWEERS Makelaardij O.G. /Vastgoedmanagement B.V.

Accountmanager VVE Beheer

 

Postbus 70238, 1007 KE  Amsterdam

Prinsengracht 255-259, 1016 GV Amsterdam

Tel: 020 - 301 95 95

Fax: 020 - 301 95 94

www.poelwijck-sweers.nl

 

Van: Ronald Blonk [mailto:blonkronald@gmail.com] 

Verzonden: maandag 12 september 2016 23:02

Aan: P... D...

Onderwerp: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Groenhoven brief 4-7-2016 stallingsplaats scootmobiel 

 

Geachte heer D...,

 

Op onderstaande mail hebben we tot op heden nog geen reactie van u mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Ronald Blonk 

 

Geachte heer D...,

 

In de kwestie over de stallingsplaats van de scootmobiel van de eigenaars van Groenhoven 426 lijkt een pat-stelling te zijn ontstaan. 

De gebruikster wil graag duidelijkheid, maar kan, zoals gezegd, niet akkoord gaan met uw voorstel. 

PGZO stelt voor om hierover rond de tafel te gaan. 

Wie bij dat gesprek aanwezig zouden kunnen en moeten zijn kunnen we in nader overleg bepalen.

 

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,  

namens PGZO

Ronald Blonk

02 287 45 779

 

www.platformgehandicapten.com

 

Onderwerp: RE: Fwd: Fwd: Fwd: Groenhoven brief 4-7-2016 stallingsplaats scootmobiel

Datum: Tue, 13 Sep 2016 09:22:47 +0200

Van: P... D... <P...D...@rappange.com>

Aan: Ronald Blonk <blonkronald@gmail.com>

 

Goedemorgen heer Blonk,

 

In reactie op uw mail.

 

Wij hebben uw verzoek tot een gesprek in de BR voorgelegd.

 

Binnen de BR is er een groepje mensen ontstaan, die zich met dit dossier gaat bezig houden.

 

Uw verzoek tot een gesprek zal daarin worden meegenomen.

 

Met vriendelijke groet,

POELWIJCK SWEERS Makelaardij O.G. /Vastgoedmanagement B.V.

Accountmanager VVE Beheer

 

Conclusie PGZO

De toegewezen plaats aan het einde van de zijgang is minder goed toegankelijk (weinig ruimte om te keren) Bovendien bevindt zich daar een nooddeur, en de loopafstand is toch nog aanzienlijk. Huidige, geïmproviseerde stallingplaats is goed toegankelijk voor de gebruiker. Er is voldoende vrije loop- en manoeuvreerruimte, en de plek is dichtbij de buitendeur en de toegangsdeur tot de lifthal.

Filmpjes + reacties op Facebook waarop Anneke demonstreert hoe gemakkelijk zij de berging bereikt.

11-01-2016 brief PGZO

Het resultaat van PGZO onderzoek

Groenhoven 427 brief 110116.pdf
Adobe Acrobat document 432.8 KB

10-2-2016

Geachte dame , heer

 

Afgelopen woensdagavond is uw brief als agendapunt behandeld in de BR.

 

De BR stelt zich op het standpunt dat er nog geen overeenstemming is over de plek voor de scootmobiel. Dit ondanks overleg tussen TC/PS en de eigenaren van GH 427.

 

Ter informatie sturen wij u mee een plattegrond met daarin ingetekend het voorstel van de VVE / BR.

 

De afspraak is gemaakt om juridische advies in te winnen inzake het bouwbesluit, de regels van de brandweer en de akte van splitsing en uiteindelijk het verzoek gedaan door GH 427.

 

Deze lijken op dit ogenblik niet in overeenstemming vooral de regels van de brandweer sluiten de door u voorgestelde plek uit.

 

Wij houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

POELWIJCK SWEERS Makelaardij O.G. /Vastgoedmanagement B.V.

Accountmanager VVE Beheer

 

 

 

Mijne heren,

 

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief.

 

Wij zullen deze voorleggen aan de bewonersraad.  Deze vergaderen op de eerst woensdag van de maand.

 

Na dit overleg zal er namens de vereniging een reactie komen.

 

Met vriendelijke groet,

POELWIJCK SWEERS Makelaardij O.G. /Vastgoedmanagement B.V.

Accountmanager VVE Beheer

19-10-2015 brief Zuidoost

1 151022 Br Handhaving bij Scootmobiel.p
Adobe Acrobat document 936.1 KB

18-2-2016

Berend F... <fr...-f...@xs4all.nl>

 

aan m.maliepaard, ronaldblonk, mij 

Geachte heer, mevrouw,

 

U heeft aan de Technische Commissie van VvE Groenhoven de brief van 19 oktober 2015  met kenmerk ZK15003303 gestuurd . In deze brief  wordt de brandveiligheid m.b.t. het plaatsen van scootmobielen in gezamenlijke ruimten in het wooncomplex Groenhoven behandeld. Mevrouw Fransca Langeveld van Groenhoven 427 wil graag de stalling van een scootmobiel op de huidige plaats handhaven die aangegeven is aangegeven op de plattegrondtekening van toren 4 (bijgevoegd). De VvE meent dat dit niet volgens de brandvoorschriften is. Het Platform Gehandicapten Zuidoost (PGZO) is door mevrouw Langeveld voor deze casus is benaderd. Volgens de voorschiften die u stuurde menen wij dat de huidige locatie van de scootmobiel een betere plek is dan die de VvE op die plattegrond voorstelt.  Graag wil PGZO op korte termijn een overleg met u om op basis van de voorschriften de plaatsbepaling van de scootmobiel te bespreken.

 

Het PGZO komt op voor de belangen van gehandicapten en de integrale toegankelijkheid van gebouwen en omgeving. PGZO heeft daarbij ook de politieke steun van stadsdeel Zuidoost. Zie bijvoorbeeld de brief, van 21 december 2015 met kenmerk ZK15004115 (bijgevoegd), die de Manager van afdeling Vergunningen ons namens het bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost stuurde, na het overleg wat wij hadden over de toegankelijkheid van de World of Food.

 

U kunt voor het maken van de afspraak met mij telefonisch contact opnemen via  06 51577811 en/of via  fraenkelberend@gmail.com

 

Alvast hartelijk dank, vriendelijke groet,

 

ir. ing. Berend Fraenkel

Platform Gehandicapten Zuidoost

 

26-02-16

V..., B... <B.V...@amsterdam.nl>

 

aan Fraenkel-Frank., 'ronaldblonk, mij, fraenkelberend 

Geachte heer Fraenkel,

 

Naar aanleiding van onderstaand mailbericht kan ik u als volgt berichten. Ik heb inmiddels het betreffende dossier bekeken en komt tot de constatering dat de heer Maliepaard de TC van de VvE Groenhoven “slechts” een informerende brief heeft gestuurd over het brandveilig plaatsen van scootmobielen in gezamenlijke ruimten in het wooncomplex Groenhoven. Aangegeven is daarbij dat de VvE de eerst aangewezen verantwoordelijke is voor de inrichting en het gebruik van de gezamenlijke ruimten. Uitsluitend als voorbeeld heeft de heer Maliepaard een bijlage bij de betreffende brief gevoegd dat kan dienen voor het opstellen van een hoofdstuk in het huishoudelijk reglement mbt het plaatsen van scootmobielen. Het betreffende stuk moet dan ook in dat licht gezien worden.

 

Ter verdere informatie kan nog het volgende dienen.

Het stallen van scootmobielen in woon(zorg)gebouwen dient in overeenkomst met het Bouwbesluit 2012 te gebeuren; hierbij zijn 2 potentiële risico’s te onderscheiden die van groot belang zijn, te weten:

1. het stallen van scootmobielen in verkeersruimten en vluchtroutes kan leiden tot belemmeringen bij het vluchten in geval van calamiteiten

2. scootmobielen zijn een mogelijke ontstekingsbron en brandhaard.

 

Het Bouwbesluit 2012 kent prestatie-eisen mbt veilig kunnen vluchten en het voorkomen van brand en rookverspreiding. Specifieke eisen over scootmobielen zijn niet in de regelgeving opgenomen maar herleidbaar tot voorschriften gericht op de twee hiervoor genoemde risico’s, te weten:

-          Veilig vluchten: waar een vluchtroute aan moet voldoen is vastgelegd in afdeling 2.12 van het Bouwbesluit 2012.

-          Brandgevaar door scootmobielen; uitgangspunt van de wetgever is dat de brandveiligheid hiervan geregeld wordt in de Warenwet; verder dient rekening te worden gehouden met het in artikel 7.10 van het Bouwbesluit 2012 opgenomen “restrisico” (=gevaar voor het ontstaan van brand).

 

Net zoals de heer Maliepaard, ben ik van mening dat de inrichting en het gebruik van de gezamenlijke ruimten (dus ook het stallen van de scootmobielen in deze ruimten) een primaire verantwoordelijkheid is van de VvE (en daar dus ook – interne – regels voor kan opstellen die in ieder geval de “toets” van het Bouwbesluit 2012 kunnen doorstaan). Volledigheidshalve laat ik u weten dat de Gemeente  / het Stadsdeel jaarlijks controles laat uitvoeren mbt brandveiligheid in woon(zorg)gebouwen; de daarbij geconstateerde strijdigheden met het Bouwbesluit 2012 zullen aan de Gemeente / het Stadsdeel worden voorgelegd.

 

Vooralsnog lijkt me de eerdere brief van de heer Maliepaard en de – door mij – aangegeven toelichting daarop voldoende duidelijk en geven mij geen aanleiding om hier verdere acties op uit te zetten.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vr gr

 

B... Vr...

Gemeente Amsterdam / RvE Juridisch  Bureau

Jurist Handhaving / Stadsdeel Zuidoost

Afdeling Handhaving / team Fysiek

Tel.nr. 020 – 25 25 269

e-mailadres: b.v...@amsterdam.nl

aanwezig: ma. di. do. vrj.

 

11-03-16

V..., B... <B.Vringer@amsterdam.nl>

 

aan Berend, 'ronaldblonk, mij, fraenkelberend 

Geachte heer Fraenkel,

 

Als eerst mijn excuses voor de vertraagde reactie; bij deze alsnog.

 

Uiteraard stellen wij het op prijs dat het Platform Gehandicapten Zuidoost mee denkt over veiligheidsaspecten zoals door u voorgelegd.

 

U geeft aan te willen overleggen ivm stalling van scootmobielen in zijn algemeenheid:

-          De eisen mbt vluchten staan – zoals eerder aangegeven in het Bouwbesluit 2012; zowel mbt bestaande bouw als nieuwbouw.

-          De eisen mbt “restrisico” staan eveneens in het Bouwbesluit.

-          Brandweer Nederland – als specialist op het gebied van brandveiligheid – is m.i. de aangewezen instantie om verdere toelichting te verkrijgen.

-          Een (algemeen) standpunt van de gemeente Amsterdam kan ik – op ambtelijk niveau – niet verstrekken; dit is m.i. een bestuurlijke aangelegenheid (zoals wellicht bekend zijn de stadsdelen per 2014 opgeheven en bestaan er alleen nog bestuurscommissies die het beleid van de centrale stad uitvoeren).

 

Verder geeft u aan dat de huidige stallingsplek van de scootmobiel van Groenhoven 427 voldoet aan vigeren regelgeving:

-          Zoals eerder aangegeven worden reguliere brandveiligheidscontroles door dan wel namens het stadsdeel uitgevoerd.

-          Pas indien daaruit blijkt dat er sprake is van een overtreding met enige wet- en regelgeving zal de overtreder daarop worden aangesproken.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vr gr

 

B... V...

Gemeente Amsterdam / RvE Juridisch  Bureau

Jurist Handhaving / Stadsdeel Zuidoost

Afdeling Handhaving / team Fysiek

Tel.nr. 020 – 25 25 269

e-mailadres: b.vringer@amsterdam.nl

aanwezig: ma. di. do. vrj.

Reactie schrijven

Commentaren: 0